MFA Internship  Program 2018 MFA Internship Program 2018

MFA Internship Program 2018

              

โครงการ MFA Internship Program 2018

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีชโดยกระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนองตอบต่อมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคลและมาตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสได้เตรียมตนเองเพื่อความพร้อมในการทำงานและฝึกประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง มีการดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำและสอนงานจากพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดี

สามารถเข้าถึงภารกิจของงานและหน่วยงานได้ด้วยความเข้าใจในเนื้อหาของงานและความถนัดของตนเอง ยังประโยชน์ สูงสุดต่อทุกฝ่ายร่วมกัน ทั้งตัวนิสิต/นักศึกษา สถาบันการศึกษา และกระทรวงฯ โดยระยะเวลาของโครงการฯ ประจำปีนี้
จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  61
 
โครงการ MFA Internship Program 2018 เปิดรับสมัครน้องนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกสาขาวิชา ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2561
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2203-5000