MFA Internship Program 2019 MFA Internship Program 2019

MFA Internship Program 2019

ประกาศรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MFA Internship Program 2019 คลิกที่นี่

ประกาศเลื่อนวันรายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศสำหรับนิสิตและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ MFA Internship Program 2019 คลิกที่นี่