โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
  • คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 16 – 23 กันยายน2561 นำโดย นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะจำนวน 35 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ 2 คน นักเรียนยุวทูตฯ 22 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน จาก 17 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคกลาง จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 ได้รับการคัดเลือกจาก ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดโครงการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในติมอร์-เลสเต New
    ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดโครงการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในติมอร์-เลสเต โดยได้เชิญ รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนายนิคม เพชรผา ปราชญ์ชาวบ้าน เดินทางไปเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเทคนิคทางการเกษตรในพื้นที่ ๗ กลุ่ม (Hera Metinaro Ulmera Lihu Manleuna และ Casnafar) โรงเรียนภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ๔ โรงเรียน และวิทยาลัยเกษตร ๑ วิทยาลัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมตลอดโครงการทั้งสิ้น ๕๑๖ คน
  • กงสุลสัญจรที่นครดาร์วิน นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี New
    นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อัครราชทูต นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่นครดาร์วิน นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ตลอด ๓ วัน (๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑) มีผู้มาติดต่อรับบริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทางชั่วคราว หนังสือมอบอำนาจ ยื่นเอกสารจดทะเบียนเกิดบุตรและขอรับคำปรึกษา/คำแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านกงสุล จำนวน ๑๖๐ คน

:: ข่าวอื่นๆ :: 

ดูทั้งหมด