ข่าวสารนิเทศ : ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการหารือระหว่างอาหารกลางวันกับนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia – Pacific Water Summit – APWS) ครั้ง ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ โดยจะเชิญผู้นำประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ


การหารือในวันนี้ ที่ประชุมมีแนวคิดที่จะจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา อีกทั้ง จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำที่ไทยดำเนินการอยู่ รวมถึงให้บริษัทเอกชนที่สนใจมานำเสนอโมเดลการบริหารจัดการน้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายปลอดประสพฯ เป็นประธานคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุม และจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ต่อไป

การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมโลกได้รับทราบถึงบทบาทนำของไทยในการบริหารจัดการน้ำ อีกทั้ง จะเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD) ของไทยในปี ๒๕๕๘ ที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย