ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยอาวุธเล็กและอาวุธเบา   ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยอาวุธเล็กและอาวุธเบา

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์สันติภาพและการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UN Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific: UNRCPD) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและขจัดการค้าอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาอย่างผิดกฎหมาย (UNRCPD Workshop on UN PoA Implementation: Building Capacity in Small Arms and Light Weapons) ที่กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานการควบคุมอาวุธเล็กและอาวุธเบาในประเทศไทยให้สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและขจัดการค้าอาวุธขนาดเล็กและเบาอย่างผิดกฏหมายในทุกรูปแบบ (UN Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects: UN PoA) ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการตามแผน UN PoA จากหน่วยงานปฏิบัติของประเทศไทย อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมศุลกากร และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายกับผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานกิจการว่าด้วยการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ (UN Office of Disarmament Affairs: UNODA) ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอาวุธจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และนักวิจัยจาก Small Arms Survey ร่วมให้ข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานของไทย ๑๙ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาวุธเล็กและอาวุธเบาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

แผนปฏิบัติการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและขจัดการค้าอาวุธขนาดเล็กและเบาอย่างผิดกฏหมายในทุกรูปแบบ (UN Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects: UN PoA) เป็นผลจากการรับรองข้อมติสหประชาชาติที่ A/RES/50/70 ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ ๕๕ เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ และการรับรองของการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาอย่างผิดกฎหมายในทุกรูปแบบในปี ๒๕๕๔ ได้รับรองแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้มีผลพูกพันทางการเมืองต่อรัฐภาคีสหประชาชาติในการดำเนินมาตรการและบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศในเรื่องการควบคุมการใช้อาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา ทั้งนี้ในประเทศไทย หน่วยงานหลักที่รองรับการดำเนินการตาม UN PoA คือคณะอนุกรรมการประสานงานการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธเล็กและอาวุธเบา (อปลบ.) ภายใต้การประสานงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

****************************