ข่าวสารนิเทศ : ขอเชิญเข้ารับฟังสัมมนาเรื่อง Multiplying Strategic Thai Investments in the U.S. ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ขอเชิญเข้ารับฟังสัมมนาเรื่อง Multiplying Strategic Thai Investments in the U.S.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ  ขอเชิญนักลงทุน นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ รับฟังการสัมมนาเรื่อง “Multiplying Strategic Thai Investments in the U.S.” ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยการสัมมนาดังกล่าวจะนำเสนอข้อมูลจากผลงานศึกษาวิจัยเชิงลึก ซึ่งจัดทำโดย University of Maryland เกี่ยวกับลู่ทางและโอกาสด้านการลงทุนจากต่างประเทศใน ๕๐  มลรัฐของสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุน และเปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่นักลงทุนไทยในสหรัฐฯ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับมลรัฐและสาขาการลงทุนที่น่าสนใจ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนในสหรัฐฯ

การสัมมนาฯ ใช้ภาษาอังกฤษ โดยมี ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และมี Dr. Sandor Boyson แห่งสถาบัน Robert H. Smith School of Business ของ University of Maryland เป็นผู้นำเสนอผลงานศึกษาและวิจัย รวมทั้งมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และผู้แทนจากภาควิชาการและภาคเอกชน ร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานศึกษาและวิจัยดังกล่าว ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

๑๔.๓๐ น. ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กล่าวเปิดสัมมนา

๑๔.๓๕ น. การบรรยายเรื่องนโยบายการลงทุนในสหรัฐฯ ของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยนาง Miriam L. Awad, Deputy Economic Counselor สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

๑๔.๔๕ น. การบรรยายเรื่องนโยบายการลงทุนในต่างประเทศของรัฐบาลไทย โดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๑๔.๕๕ น.  พักรับประทานชา-กาแฟ

๑๕.๐๕ น. การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Multiplying Strategic Thai Investments in the US โดย Dr. Sandor Boyson, University of Maryland

๑๕.๔๕ น. การให้ข้อคิดเห็นต่อผลงานวิจัยฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๖.๐๐ น. การบรรยายเรื่องการลงทุนในสหรัฐฯ จากมุมมองของนักลงทุนไทย โดยผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๑๖.๑๕ น. การอภิปรายสรุปการสัมมนา