ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและภริยามีกำหนดเดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นในรอบ ๑๑ ปี หลังจากการเยือนของนายกรัฐมนตรีจุนอิชิโร โคอิซึมิ เมื่อปี ๒๕๔๕ 


ในระหว่างการเยือน นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีในประเด็นต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งด้านทวิภาคี พหุภาคี และความร่วมมือในภูมิภาค รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย - ญี่ปุ่น บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานกว่า ๑๒๕ ปี ที่ให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยและผลประโยชน์ร่วมกันตลอดมา นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีทั้งสองจะหารือแนวทางเพื่อส่งเสริม ความมั่งคั่ง ความสงบสุข และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาค โดยผ่านกรอบความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการฉลองครบรอบความสัมพันธ์เป็นปีที่ ๔๐ ในปีนี้ กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น และกรอบความร่วมมือภูมิภาคอื่น ๆ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการเชื่อมโยง การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างกัน

ไทยและญี่ปุ่นต่างเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ได้รับประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement – JTEPA) โดยในปี ๒๕๕๕ (มกราคม - พฤศจิกายน) มูลค่าการค้ารวมไทยและญี่ปุ่นมีจำนวน ๒.๑๑ ล้านล้านบาท โดยญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๑ ของไทย ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๖ ของญี่ปุ่น ในด้านการลงทุนนั้น ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ ๑ ของไทย โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม ๓.๑๒ แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖๓ ของการลงทุนต่างชาติทั้งหมด 

ญี่ปุ่นยังเป็นตลาดนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่อันดับที่ ๓ ของไทย รองจากมาเลเซียและจีน โดยใน ปี ๒๕๕๕ (มกราคม - พฤศจิกายน)  มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาไทยทั้งสิ้น ๑,๒๓๙,๕๕๕ คน ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยไปญี่ปุ่นในปี ๒๕๕๕ มีจำนวน ๒๑๑,๐๗๖ คน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๒.๔ จากปีก่อนหน้า 
ปัจจุบัน มีคนไทยอาศัยในญี่ปุ่นประมาณ ๔๐,๙๕๗ คน ในขณะที่มีคนญี่ปุ่นอาศัยในไทย ๔๗,๒๕๑ คน