ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556 ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จะจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางแก่ประชาชนที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ ๑๙  - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

การให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ เป็นการดำเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศในการให้บริการทำหนังสือเดินทางแก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ตามเอกสารแนบ หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๘๑-๗๒๐๐ หรือที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๒๕๘-๑๓๑ ทั้งนี้ ผู้ขอรับบริการจะได้รับหนังสือเดินทางผ่านทางไปรษณีย์ภายใน ๑๔ วัน

 

**********************************
 

ไฟล์แนบ