ข่าวสารนิเทศ : การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยราชการพลเรือนไทย - สิงคโปร์ (Thailand - Singapore Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ ๑๑ ที่สิงคโปร์ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยราชการพลเรือนไทย - สิงคโปร์ (Thailand - Singapore Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ ๑๑ ที่สิงคโปร์

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเพื่อเข้าร่วมการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยราชการพลเรือนไทย - สิงคโปร์ (Thailand - Singapore Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา สิงคโปร์

ระหว่างการเยือน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดพบหารือข้อราชการกับนายเค ชันมูกัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ และร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม CSEP ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนคณะผู้แทนไทยด้วย 

หัวข้อหลักของการประชุม CSEP ครั้งที่ ๑๑ ได้แก่ “Good Governance in an Increasingly Complex World” ซึ่งเป็นหัวข้อที่นายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เห็นพ้องกันช่วงการเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมุ่งหวังว่าทั้งสองประเทศจะส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านธรรมาภิบาลระหว่างกัน

โครงการ CSEP จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ปฏิสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีและความร่วมมือระหว่างข้าราชการระดับสูงจากหน่วยราชการของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ CSEP เป็นหนึ่งในสี่เสาหลักสำคัญของกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสิงคโปร์กับไทย (Singapore-Thailand Enhanced Partnership - STEP) CSEP มีการจัดการประชุมเป็นประจำทุกปี โดยไทยกับสิงคโปร์สลับกันเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CSEP ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ที่กรุงเทพฯ (ในปี ๒๕๕๕ ไม่มีการประชุมฯ)

ในการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านการศึกษา แรงงาน และความร่วมมือในกรอบอาเซียนและภูมิภาค