ข่าวสารนิเทศ : กรณีภาพพระพุทธรูปบนผนังห้องสุขาสาธารณะในเนเธอร์แลนด์ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีภาพพระพุทธรูปบนผนังห้องสุขาสาธารณะในเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว กรณีห้องสุขาสาธารณะในเนเธอร์แลนด์นำภาพพระพุทธรูปมาประดับผนังด้านนอก โดยเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ได้มีการแพร่ภาพผนังห้องสุขาสาธารณะแบบหยอดเหรียญซึ่งมีการนำภาพพระพุทธรูปมาปิดผนังด้านนอก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็นรูปภาพห้องส้วมสาธารณะในเมือง Brunssum (บรุนส์ซัม) จังหวัดลิมเบิร์ก (Limberg) ประเทศเนเธอร์แลนด์

เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และจำเป็นต้องได้รับการดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานของเนเธอร์แลนด์ และเอกชนที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวว่า เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนไทยให้ความเคารพนับถือพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

สำหรับการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ ในชั้นนี้ กระทรวงฯ ได้ประสานไปยัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และประสานหน่วยงานของเมือง Brunssum (บรุนส์ซัม) และ/หรือบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้งข้อห่วงกังวล พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการนำภาพพระพุทธรูปออกจากผนังของห้องน้ำสาธารณะดังกล่าวในโอกาสแรก