ข่าวสารนิเทศ : พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการสอนภาษาไทยให้กับเด็กและเยาวชนไทยในออสเตรีย ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการสอนภาษาไทยให้กับเด็กและเยาวชนไทยในออสเตรีย ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ได้ประทานเงินสนับสนุนโครงการสอนภาษาไทยให้กับเด็กและเยาวชนไทยในออสเตรีย ซึ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้ภารกิจการคุ้มครองดูแลคนไทย/เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๐๓๙.๑๓ ยูโร ให้แก่ประธานสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย พร้อมทั้งประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาในโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวม ๒๑ คน (อายุระหว่าง ๙-๑๔ ปี) ในโอกาสนี้ ได้ทรงแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียน และทรงกล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสมาคมฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยที่เติบโตในออสเตรียมีจิตสำนึกและความเข้าใจในความเป็นไทยผ่านการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการสอนภาษาไทยดังกล่าวของสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย อย่างต่อเนื่องตลอด ๕ ปีที่ผ่านมา