ข่าวสารนิเทศ : สำนักเลขาธิการอาเซียนรับสมัครรองเลขาธิการอาเซียนด้านงานบริหาร ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : สำนักเลขาธิการอาเซียนรับสมัครรองเลขาธิการอาเซียนด้านงานบริหาร

           สำนักเลขาธิการอาเซียนเปิดรับสมัครรองเลขาธิการอาเซียนด้านงานบริหาร (Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs) วาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี (กรกฎาคม ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๕๙) โดยมีรายละเอียดดังนี้
            ๑. ปัจจุบัน สำนักเลขาธิการอาเซียนมีรองเลขาธิการอาเซียน จำนวน ๔ คน ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการ โดยรองเลขาธิการอาเซียน ๒ คน ได้รับการคัดเลือกจากคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเข้ารับหน้าที่โดยสลับหมุนเวียนตามลำดับตัวอักษรแรกของชื่อประเทศและอีก ๒ คน ได้รับการคัดเลือกแบบเปิดกว้างโดยพิจารณาจากพื้นฐานความรู้ความสามารถเป็นหลัก ทั้งนี้ สำหรับรองเลขาธิการอาเซียนด้านงานบริหารเป็นตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกแบบเปิดกว้างโดยพิจารณาจากพื้นฐานความรู้ โดยจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
            ๒. ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และค่าตอบแทน ของรองเลขาธิการอาเซียนด้านงานบริหาร 
                 ๒.๑ ความรับผิดชอบ  ครอบคลุมงานบริหารภายในสำนักเลขาธิการอาเซียน อาทิ  การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณและการคลัง กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนการจัดประชุมและพิธีการ การเข้าถึงประชาชน การปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคมและภาคนิติบัญญัติ รวมทั้งการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
                ๒.๒ คุณสมบัติ  อายุไม่เกิน ๕๗ ปี สำเร็จการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ หรือการบริหาร มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี ในหน่วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างรัฐบาล และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก 
                ๒.๓ ค่าตอบแทน  เงินเดือน ๘,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร และเงินตอบแทนพิเศษ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.asean.org พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ชีวประวัติโดยละเอียด และสำเนาวุฒิการศึกษาที่รับรองสำเนาถูกต้อง ไปที่สำนักเลขาธิการอาเซียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.hr@asean.org และส่งต้นฉบับเอกสารให้ Secretary-General of ASEAN, ASEAN Secretariat, 70A Jalan Sisingamangaraja, Jakarta 12100, Indonesia ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการอาเซียนโดยตรงต่อไป