ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Asian and European Regional Review Meeting of the Almaty Programme of Action ระหว่าง วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ เวียงจันทน์ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Asian and European Regional Review Meeting of the Almaty Programme of Action ระหว่าง วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ เวียงจันทน์

                   ในระหว่างวันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๖ นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้เข้าร่วมการประชุม Asian and European Regional Review Meeting of the Almaty Programme of Action ณ เวียงจันทน์ เพื่อทบทวนและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอัลมาตีฯ เพื่อสนับสนุนประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
                    โดยเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเต็มคณะโดยยืนยันเจตนารมณ์ของไทยในฐานะประเทศหุ้นส่วนด้านการพัฒนาในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการอัลมาตีฯ เพื่อให้การสนับสนุนประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Landlocked Developing Countries – LLDCs) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) นอกจากนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ ได้ย้ำถึงบทบาทไทยในการส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค (regional connectivity) ผ่านการสร้างโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคทั้งในกรอบ ASEAN ACMECS และ GMS ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ประเทศ LLDCs เช่น ลาว อาทิ การสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓  และ ๔ ทางหลวงหมายเลข R3 เชื่อมโยงระหว่างไทย-ลาว-จีน รวมทั้งทางรถไฟสายหนองคาย-ท่านาแล้ง และท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยให้การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและพิธีการศุลกากร รวมถึงจัดทำความตกลงในระดับทวิภาคี และในกรอบอาเซียนและ GMS เพื่อการพัฒนาของประเทศ LLDCs ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
                   ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ ได้เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ Enhancing international support measures for inclusive and sustainable development of the LLDCs โดยมีนาย Somchith Inthamith รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุน สปป.ลาว ร่วมเป็นผู้อภิปรายด้วย ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาทบทวนการให้ความสนับสนุนของประชาคมระหว่างประเทศและประเด็นความท้าทายใหม่ ๆ ที่ ประเทศ LLDCs ต้องเผชิญในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอัลมาตีฯ
                   ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยมุ่งหวังและต้องการผลักดันให้ประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการเข้าถึงและการได้รับสิทธิพิเศษในการมีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลบรรลุถึงการพัฒนาที่ครอบคลุม