ข่าวสารนิเทศ : ขอเชิญเข้าร่วมชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “Return to the Forest” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมของการประชุม CITES ครั้งที่ ๑๖            ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ขอเชิญเข้าร่วมชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “Return to the Forest” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมของการประชุม CITES ครั้งที่ ๑๖

                  กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมองค์การระหว่างประเทศจะจัดกิจกรรมเสริม (side event) ระหว่างการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ครั้งที่ ๑๖ โดยจะจัดฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “Return to the Forest” ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๓.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกำหนดการดังนี้

๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐   ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน

๑๒.๓๐ – ๑๒.๓๘   รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดงาน

๑๒.๓๘ – ๑๒.๔๕  ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กล่าวสุนทรพจน์

๑๒.๔๕ – ๑๒.๕๓  Mr. Michael Clark ผู้แทนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติกล่าวสุนทรพจน์

๑๒.๕๓ – ๑๓.๐๐  ผู้แทน IUCN กล่าวสุนทรพจน์

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐  การฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “Return to the Forest”

                  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ช้างของไทยแก่ผู้แทนประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมฯ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช International Union for Conservation of Nature (IUCN) และมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ