ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ที่เวียงจันทน์ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ที่เวียงจันทน์ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ ๕ ณ เวียงจันทน์ สาธาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖

คณะของนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูง และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.)

การเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๕ที่ สปป. ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ เป็นการยืนยันความสำคัญที่รัฐบาลไทยมีให้ต่อกรอบความร่วมมือ ACMECS ที่ไทยริเริ่มขึ้น เมื่อปี ๒๕๔๖ และในปีนี้จะครบ ๑๐ ปีของการจัดตั้ง โดยมีจุดประสงค์ในการนำความเจริญสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันในภูมิภาค

ความคืบหน้าที่สำคัญ ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ ได้แก่
๑. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย – สปป. ลาว แห่งที่ ๓ นครพนม – คำม่วน (ไทย – สปป. ลาว) การก่อสร้างเส้นทางสาย ๖๗ ช่องสะงำ – อันลองเวง (ไทย – กัมพูชา) และการก่อสร้าง/ ซ่อมแซมเส้นทางเมียวดี – กอกะเร็ก (ไทย – เมียนมาร์)
๒. การลงนามความตกลง ACMECS Single Visa ระหว่างไทยกับกัมพูชา เพื่ออำนวย                          
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจากประเทศนอกกลุ่ม ACMECS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันในสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในไทยและกัมพูชา
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้ทุนการศึกษาฝึกอบรมในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข
๔. โครงการเกษตรแบบมีสัญญา ในประเภทสินค้าเกษตรที่ไทยผลิตไม่เพียงพอ เพื่อสร้างงานและรายได้ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร

ที่ประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๕ มีกำหนดที่จะรับรองปฏิญญาเวียงจันทน์ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ที่จะผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS โดยจะรับรองแผนปฏิบัติการ ACMECS 2013 – 2015 ซึ่งเน้นการที่ชาติสมาชิกมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงการผลิตเพื่อเป็นฐานการผลิตเดียว ตามทิศทางของการเป็นประชาคมอาเซียน และเพื่อเป็นห่วงโซ่การผลิตทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมของโลก นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามของสภาธุรกิจร่วมไทย – กัมพูชา ซึ่งจะเป็นแนวทางของกรอบความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของไทยกับสภาหอการค้ากัมพูชา    
                                                 
อนึ่ง นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับนายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ระหว่างการเยือน สปป. ลาวในครั้งนี้ด้วย