ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสื่อมวลชนการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเตโอโดโร โอเบียง อึงเกมา อึมบาซาโก (Mr. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสื่อมวลชนการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเตโอโดโร โอเบียง อึงเกมา อึมบาซาโก (Mr. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ (วันที่ ๑)
๐๙.๓๐ น.   - นายเตโอโดโร โอเบียง อึงเกมา อึมบาซาโก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยเที่ยวบินพิเศษ
                 - ผู้แทนรัฐบาลรอต้อนรับ
๑๖.๐๐ น.  - เยี่ยมชมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (เฉพาะสื่อมวลชนทางการเท่านั้น) 
     
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ (วันที่ ๒)
๑๐.๓๐ น.  - ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีเยี่ยมชมบริษัท Siam Cement Group (SCG) Experience และงานนวัตกรรมวัสดุการก่อสร้าง ณ Crystal Design Center (เฉพาะสื่อมวลชนทางการเท่านั้น)
๑๗.๐๐ น.  - ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีรอต้อนรับ
                - พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ
                - การลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึก
                - การหารือข้อราชการ
                - งานเลี้ยงรับรอง
                - นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี (เฉพาะสื่อมวลชนทางการเท่านั้น)
 
วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ (วันที่ ๓)
๑๐.๓๐ น.  - ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีเยี่ยมชมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาโรงกลั่นน้ำมัน จังหวัดระยอง (เฉพาะสื่อมวลชนทางการเท่านั้น)
 

วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ (วันที่ ๔)
๑๐.๐๐ น.   - ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีผู้แทนรัฐบาลรอส่ง
                 - นายเตโอโดโร โอเบียง อึงเกมา อึมบาซาโก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี เดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังกรุงมาลาโบ สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีโดยเที่ยวบินพิเศษ


หมายเหตุ
- สื่อมวลชนที่สนใจรายงานข่าวต้องลงทะเบียนและตรวจอุปกรณ์การถ่ายภาพ ก่อนหมายกำหนดการ ๑ ชั่วโมง
- การแต่งกาย – ชุดสุภาพ
- โปรดนำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนติดตัวด้วย