ข่าวสารนิเทศ : เจ้าชายวิลเล็ม-อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์  ในฐานะประธานของ United Nations Secretary-General’s Advisory Board on Water and Sanitation (UNSGAB) เสด็จไปเสวยพระกระยาหารเช้าและหารือ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ  ณ นครนิวยอร์ก  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : เจ้าชายวิลเล็ม-อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ ในฐานะประธานของ United Nations Secretary-General’s Advisory Board on Water and Sanitation (UNSGAB) เสด็จไปเสวยพระกระยาหารเช้าและหารือ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

          เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพถวายพระกระยาหารเช้าและหารือระหว่างเจ้าชายวิลเล็ม-อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ ในฐานะประธานของ United Nations Secretary-General’s Advisory Board on Water and Sanitation (UNSGAB) และสมาชิก Steering Committee of the Group of Friends on Water ซึ่งประกอบด้วยฟินแลนด์ ฮังการีทาจิกิสถาน และไทย โดยมีนาย Jan Eliasson รองเลขาธิการสหประชาชาติ เข้าร่วมด้วย
          มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์และสมาชิก Steering Committee ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับประเด็นเรื่องน้ำ โดยเฉพาะในบริบทของการพัฒนาหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ   ได้หารือเกี่ยวกับการประชุม Asia-Pacific Water Summit ครั้งที่ 2 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่าง ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย