ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับผู้บริหารองค์กรด้านแฟร์เทรด ระหว่างการเยือนราชอาณาจักรเบลเยียมอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับผู้บริหารองค์กรด้านแฟร์เทรด ระหว่างการเยือนราชอาณาจักรเบลเยียมอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี

         เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย และนายทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้แทนจากกลุ่มเกษตรกรไทยที่ได้เครื่องหมายแฟร์เทรด ได้แก่ สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด สมาคมเกษตรกรก้าวหน้า สหกรณ์กรีนเนท และสหกรณ์นิคมแม่แตง ได้พบหารือกับผู้แทนองค์กรด้านแฟร์แทรด (Fairtrade) จากองค์กรแฟร์เทรดสากลประจำสมาพันธรัฐสวิสและราชอาณาจักรเบลเยียม เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมระบบการค้าที่เป็นธรรม หรือระบบแฟร์เทรด ให้กับสินค้าเกษตรของไทย
          แนวคิดระบบ  “การค้าที่เป็นธรรม” มีเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม มีการประกันราคาขั้นต่ำของผลผลิต โดยคำนึงถึงค่าแรงที่เป็นธรรม สภาพการทำงานที่เหมาะสม การมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการเยือนราชอาณาจักรสวีเดนและราชอาณาจักรเบลเยียม นายกรัฐมนตรีจึงเห็นชอบข้อริเริ่มของกระทรวงการต่างประเทศในการนำเกษตรกรจากสหกรณ์ที่ได้มาตรฐานแฟร์เทรดไปร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าแฟร์เทรดของไทย เพื่อสนับสนุนสินค้าจากชุมชนออกสู่สากล และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐในการสนับสนุนเรื่องนี้ต่อไป
          สินค้าในระบบการค้าที่เป็นธรรมในตลาดยุโรปมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป ดังนั้น การส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการแปรรูป ตลอดจนผู้บริโภคของไทยได้ตระหนักรู้ และเห็นถึงประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการผลิตในระบบการค้าที่เป็นธรรม จึงถือเป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศ
         ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งการให้ความสำคัญของรัฐบาลที่มีต่อโครงการแฟร์ดเทรด ซึ่งขับเคลื่อนโดยองค์กรพัฒนาเอกชนและเอกชนที่สนใจ โดยเน้นความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทย และการพัฒนาสินค้าพรีเมี่ยมด้านการเกษตรของไทย รวมถึงการรองรับนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ของรัฐบาล
ทั้งนี้ ผู้แทนองค์กรแฟร์เทรดได้ร่วมหารือว่า ปัจจุบัน ไทยเป็นผู้ผลิตสินค้า Fairtrade เป็นลำดับที่ ๑ ของเอเชีย ไทยจึงมีโอกาสขยายตลาดสินค้า Fairtrade ได้มาก โดยสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ได้แก่ ข้าว กะทิ สับปะรด มะม่วง และผลไม้อบแห้ง และโดยที่จะมีการจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าแฟร์เทรดเอเชียแปซิฟิก (Fairtrade Network of Asian and Pacific Producers: NAPP) ในประเทศไทยในเดือน มี.ค. ๒๕๕๖ จึงเห็นเป็นโอกาสให้มีการหารือในเรื่องนี้ระหว่างกันต่อไป และเห็นประโยชน์ในการสร้างความตระหนักรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าจากชุมชนในการยกระดับมาตรฐานการผลิต รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ผลิตสินค้าแฟร์เทรดในเอเชียแปซิฟิกต่อไป