ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนรายงานข่าวการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง  ณ บันดาร์ เสรี เบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนรายงานข่าวการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ บันดาร์ เสรี เบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม

          ตามที่บรูไนดารุสซาลามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ (International Convention Centre) บันดาร์ เสรี เบกาวัน นั้น
          ฝ่ายบรูไนฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับการเตรียมการด้านสื่อมวลชน ดังนี้
          ๑. ศูนย์ข่าวการประชุมฯ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๕ ของศูนย์ประชุมฯ โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร และอาหาร/เครื่องดื่ม 
          ๒. สื่อมวลชนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.asean2013.gov.bn ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยขอให้ระบุข้อมูลให้ชัดเจนในแบบฟอร์มการลงทะเบียน ทั้งนี้ หากมีปัญหาในการลงทะเบียนสามารถติดต่อที่

Media & Publicity Working Committee for ASEAN Summit 2013
Department of Information, Prime Minister’s Office
Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
โทรศัพท์ (+๖๗๓) ๒๓๘ ๓๔๐๐ 
โทรสาร (+๖๗๓) ๒๓๘  ๒๒๔๒
อีเมล์ aseansummit2013@information.gov.bn
         

           ๓. เอกสารประกอบการลงทะเบียนสื่อมวลชน ได้แก่ ๑) จดหมายรับรองจากต้นสังกัด ๒) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ๓) รูปถ่ายสี ขนาด ๒ นิ้ว (ขนาดเดียวกับในหนังสือเดินทาง)  ๔) บัตรประจำตัวสื่อมวลชน  และ ๕) รายละเอียดอุปกรณ์ถ่ายทำข่าว
          ๔. หลังการลงทะเบียน สื่อมวลชนสามารถรับบัตรประจำตัว (ID Pass) ได้ที่ Media Registration Desk บริเวณสนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน โดยติดแสดงเอกสารแสดงตัวที่มีรูปถ่าย เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวสื่อมวลชนเพื่อรับบัตร
          ๕. สื่อมวลชนที่จะร่วมทำข่าวการประชุมฯ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (Dark lounge suit or smart attire)  
          ๖. ด้วยข้อจำกัดเรื่องสถานที่ บางกิจกรรม ฝ่ายผู้จัดจะใช้ระบบ pool ในการอนุญาตให้สื่อมวลชนถ่ายภาพและรายงานข่าว

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โลดได้ ตามลิงค์ ต่อไปนี้

http://www.mfa.go.th/main/contents/images/text_editor/files/Media_advisory_1_v2.pdf

http://www.mfa.go.th/main/contents/images/text_editor/files/Media_registration_form_080313_v2.pdf

http://www.mfa.go.th/main/contents/images/text_editor/files/Media_Equipment_List.pdf