ข่าวสารนิเทศ : การประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่อง “๑๘๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา” ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่อง “๑๘๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา”

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับโครงการศูนย์อเมริกันศึกษา (American Studies Program) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ    “๑๘๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา” ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๒๐๑    ชั้น ๒ ตึกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เพื่อฉลองการครบรอบ ๑๘๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา          

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญผู้สนใจ รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

๑๓.๐๐ น.    ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ/รับประทานอาหารว่าง
๑๓.๓๐ น.    พิธีกรกล่าวเปิดงานและชมคลิปวีดีโอ
๑๓.๓๕ น.    คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
๑๓.๔๐ น.    รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กล่าวถึงความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ
๑๓.๔๕ น.    ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ
๑๓.๕๐ น.     ผู้อำนวยการโครงการศูนย์อเมริกันศึกษาฯ  กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ และขั้นตอนการจัด 
                    ประกวด
๑๔.๐๐ น.     ถาม-ตอบ
๑๔.๑๕น.     พิธีกรกล่าวปิดงาน และถ่ายภาพหมู่
๑๔.๓๐ น.     จบงาน