ข่าวสารนิเทศ : ระเบียบขั้นตอนการขออนุญาตถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดี ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม   (ยกเว้นกรณีสื่อมวลชนที่จะเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมระดับนานาชาติ ที่บรูไนฯเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ระเบียบขั้นตอนการขออนุญาตถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดี ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม (ยกเว้นกรณีสื่อมวลชนที่จะเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมระดับนานาชาติ ที่บรูไนฯเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม)

สื่อมวลชนหรือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไปถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดีในประเทศบรูไนฯ ต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพราะบรูไนฯมิได้เปิดให้เดินทางเข้าไปถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดีในประเทศได้อย่างเสรีต้องดำเนินการตามกฎหมายของประเทศบรูไนฯ ก่อน ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

๑. การขออนุญาตเดินทางเข้าไปถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดีในบรูไนฯ
     ๑.๑ สื่อมวลชนหรือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไปถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดีในบรูไนฯ จะต้องขออนุญาตกรมสารสนเทศ สำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนฯ (Information Department, Prime Minister’s Office) ก่อนเดินทางเข้าไปถ่ายทำ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย
     ๑.๒ ในการขออนุญาตจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
             (๑) ใบคำร้องของกรมสารสนเทศบรูไนฯที่กรอกแล้ว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ www.information.gov.bn โดยเลือก หัวข้อ Product and Services / Media Pass Application
             (๒) หนังสือหรือจดหมายจากต้นสังกัด แจ้งขออนุญาตถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดีในบรูไนฯ โดยต้องระบุรายชื่อของคณะที่จะเดินทางไปถ่ายทำ หมายเลขหนังสือเดินทางและวันหมดอายุ รายการอุปกรณ์ถ่ายทำและสถานที่ที่ประสงค์จะถ่ายทำในบรูไนฯ
            (๓) ภาพถ่ายสำหรับติดบัตรของคณะทีมงานที่จะเดินทางไปถ่ายทำคนละ ๒ ใบ
            (๔) สำเนาบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
            (๕) สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง
      ๑.๓ เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตก่อนเดินทางอย่างน้อย ๔ สัปดาห์โดยส่งเอกสารทั้งหมดไปยังกรมสารสนเทศทางอีเมล์ที่ media.info.bn@gmail.com และรอผลการพิจารณา
      ๑.๔ หากได้รับอนุญาต จะได้รับอีเมล์ตอบจากกรมสารสนเทศ ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงบรูไนฯแล้ว ต้องติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวชั่วคราวที่สำนักงานของกรมสารสนเทศบรูไนฯและติดบัตรประจำตัวดังกล่าวในที่ที่มองเห็นชัดตลอดเวลาที่ทำการถ่ายทำในบรูไนฯ

๒. การขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์ถ่ายทำ
    ๒.๑ สื่อมวลชนหรือผู้ที่ประสงค์จะนำอุปกรณ์ถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดีเข้าไปในบรูไนจะต้องขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าว จากกรมศุลกากรบรูไนฯ (Royal Customs and Excise Department, Ministry of Finance of Brunei Darussalam) ก่อนเดินทางเข้าไปถ่ายทำ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

   ๒.๒  ในการขออนุญาตจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
          (๑) หนังสือหรือจดหมายจากต้นสังกัด ถึงอธิบดีกรมศุลกากรบรูไนฯ ขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์ถ่ายทำชั่วคราว (Temporary Import Permit)
          (๒) รายการอุปกรณ์ที่จะนำเข้าไปบรูไนฯ
   ๒.๓  เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตก่อนเดินทางอย่างน้อย ๔ สัปดาห์ โดยส่งเอกสารทั้งหมดไปยังกรมศุลกากรบรูไนฯ ทางโทรสารหมายเลข +๖๗๓-๒๓๘-๒๖๖๖ (หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำหรับยืนยันการส่งโทรสาร +๖๗๓-๒๓๘-๒๓๓๓) และรอผลการพิจารณาอนุญาต
   ๒.๔ หากได้รับอนุญาตแล้วจะได้รับหนังสือตอบจากกรมศุลกากรบรูไนฯ ซึ่งเมื่อคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานบรูไนฯ จะต้องนำหนังสือดังกล่าวพร้อมอุปกรณ์ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากรสำหรับผู้โดยสารขาเข้าภายในท่าอากาศยาน
   ๒.๕  ก่อนเดินทางออกจากบรูไนฯ ต้องนำอุปกรณ์ไปแสดงอีกครั้งที่ด่านศุลกากรสำหรับผู้โดยสารขาออกภายในท่าอากาศยานบรูไนฯ

๓. การขอสัมภาษณ์ข้าราชการระดับสูง/เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลบรูไนฯ
   ๓.๑ สื่อมวลชนหรือผู้ที่ประสงค์จะขอสัมภาษณ์ข้าราชการระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการบรูไนฯ จะต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดขอสัมภาษณ์โดยระบุรายละเอียดและแบนเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ เช่น รายชื่อผู้สัมภาษณ์และคณะที่จะเดินทางไปบรูไนฯ ระยะเวลาและกำหนดการถ่ายทำในบรูไนฯ ประเด็นคำถาม และรายการอุปกรณ์ถ่ายทำ
   ๓.๒ สามารถส่งหนังสือดังกล่าวผ่านสถานเอกอัครราชทูตบรูไนฯประจำประเทศไทย หรือ สถานเอกอัครราชทูต
ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งเรื่องต่อให้กระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนฯประสานการติดต่อนัดหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการประสานงาน ดังนั้น จึงควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย ๔-๖ สัปดาห์

หมายเหตุ : ระเบียบขั้นตอนนี้จะไม่รวมถึงกรณีสื่อมวลชนที่จะเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมระดับนานาชาติที่บรูไนฯเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อาทิ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งจะมีรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีปฎิบัติของสื่อมวลชน (Media Advisory) เป็นการเฉพาะซึ่งฝ่ายบรูไนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครั้ง

สามารถดาวน์โลดได้จากไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ