ข่าวสารนิเทศ : ไทยกับรัสเซียพร้อมยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยกับรัสเซียพร้อมยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงมอสโก นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายเดนิส แมนทูรอฟ (Mr. Denis Manturov) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารัสเซีย ก่อนร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๕

ระหว่างการหารือ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้แสดงความยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๕๕ หรือขยายตัวกว่า ๓ เท่าในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา และเสนอให้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็นหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในสามปีข้างหน้า นอกจากนั้น ยังเสนอให้ขยายการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่างๆ ทั้งยังเสนอให้เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี โดยอาจจัดกิจกรรมในลักษณะเวทีทางธุรกิจ (business forum) หรือการจับคู่ทางธรกิจ (business matching) ในช่วงที่มีการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศได้พบปะและหารือแนวทางดำเนินธุรกิจร่วมกัน

หลังเสร็จสิ้นการหารือ รัฐมนตรีทั้งสองได้ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๕ เพื่อติดตามความคืบหน้าและหารือแนวทางความร่วมมือในสาขาต่างๆ

การประชุมฯ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยทั้งสองได้ฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือในหลากหลายมิติ รวมทั้งได้ย้ำเจตนารมณ์ที่จะยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และเห็นพ้องที่จะตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันเป็นหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๕๙

ไทยและรัสเซียต่างตระหนักถึงความสำคัญของกันและกัน ไทยสามารถเป็นฐานและประตูของรัสเซียสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนรัสเซียก็สามารถเป็นสะพานเชื่อมไทยกับกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ไทยเชิญชวนให้รัสเซียมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงไทยกับประเทศในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับสินค้าจากรัสเซีย

ไทยและรัสเซียเห็นพ้องถึงความสำคัญของประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือในสาขาเกษตร เพื่อหาลู่ทางขยายการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกัน รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า ภาคเอกชนจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศให้เป็นรูปธรรมและแนบแน่นยิ่งขึ้น ภาครัฐจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจได้โดยสะดวกและไม่ติดขัด เพื่อให้การค้าระหว่างกันขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ไทยและรัสเซียได้ตกลงที่จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสาร และวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้ว ยังช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย

นอกจากนี้ ไทยกับรัสเซียเห็นพ้องที่จะจัดตั้งกลไกคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรัสเซียในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปรัสเซีย โดยคำนึงถึงจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางมาประเทศไทยกว่า ๑.๓ ล้านคน และนักท่องเที่ยวไทยไปรัสเซียประมาณ ๕ หมื่นคนในปี ๒๕๕๕

รัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวปิดท้ายการประชุมด้วยว่า ฝ่ายไทยและรัสเซียไม่เพียงจะนำผลการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้ว แต่ยังต้องต่อยอดมองไปข้างหน้าด้วยวิสัยทัศน์ที่จะขยายความร่วมมือในสาขาใหม่ๆ ด้วย เพื่อนำความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียซึ่งมีมายาวนานว่า ๑๑๕ ปี เข้าสู่  ศักราชใหม่ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน