ข่าวสารนิเทศ : การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๘ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๘

กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมฮิลตัน อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วม วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้คือเพื่อติดตามผลการดำเนินความร่วมมือระหว่างไทย - ลาวในทุก ๆ ด้าน  และกำหนดทิศทางส่งเสริมและกระชับความร่วมมือไทย - ลาวต่อไปในอนาคต

การประชุม JC ครั้งที่ ๑๘ ประกอบด้วย การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือกันในประเด็นสำคัญ ๆ ของความร่วมมือ ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การเมืองและความมั่นคง (๒) เศรษฐกิจ และ (๓) สังคม วัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการ โดยการประชุมนี้เป็นกลไกที่มีผู้แทนจากหน่วยงานหลักของไทยและลาวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย - ลาว ทุกหน่วยงานเข้าร่วม เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมความร่วมมือในระดับนโยบาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมครั้งนี้ คือ การผลักดันประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ การเปิดและยกระดับจุดผ่านแดน การหารือเรื่องเขตแดน ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะมอบเงินสนับสนุนจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการโรงเรียนเพื่อนมิตรแก่ สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงเรียนของโรงเรียนในแขวงต่าง ๆ  ตามชายแดนลาว - ไทย และหลังสิ้นสุดการประชุม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว จะเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล