ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรม “ดินแดนน่าอยู่ เรียนรู้สิทธิมนุษยชน” สร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็กเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรม “ดินแดนน่าอยู่ เรียนรู้สิทธิมนุษยชน” สร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็กเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

             เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม “ดินแดนน่าอยู่ เรียนรู้สิทธิมนุษยชน” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็กเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีเด็กระดับประถมศึกษา ๔ – ๖ พร้อมครูและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน และมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งสำนักงานสหประชาชาติ พร้อมกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชน อาทิ โครงการ MTV Exit สนับสนุนข้อมูลและเข้าร่วมงาน
             ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่ได้เรียนรู้แง่มุมด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมฐานให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ปฏิบัติจริง เช่น หลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ การต่อต้านการค้ามนุษย์ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้พิการ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น
              การจัดกิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศของไทยในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น ยังเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นหนึ่งใน ๑๗๒ ข้อแนะนำที่ไทยได้รับจากการนำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ไทยได้ประกาศที่จะรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทราบในช่วงครึ่งเทอมแรก รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการศึกษาและสร้างขีดความสามารถด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน โดยเฉพาะการปลูกฝังความรู้แก่เด็กและเยาวชน ก่อนที่ไทยจะเข้าสู่การทบทวนภายใต้กลไก UPR ครั้งที่สองในปี พ.ศ. ๒๕๕๙