ข่าวสารนิเทศ : สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี

ตามที่ได้มีพัฒนาการทางการเมืองบนคาบสมุทรเกาหลีในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลต่อคนไทยทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยว และที่อาศัย / ทำงานอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อยู่ประมาณ ๔๓,๐๐๐ คน นั้น  กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนดังนี้

๑. กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลอย่างใกล้ชิด  สรุปได้ว่า
  ๑.๑ สถานการณ์และการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยทั่วไปยังคงดำเนินไปตามปกติ ทางการสาธารณรัฐเกาหลีไม่ได้ยกระดับการแจ้งเตือนในประเทศแต่ประการใด
   ๑.๒ การให้บริการทางการบินของสายการบินต่าง ๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ไม่มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินแต่อย่างใด ซึ่งรวมถึงการเดินทางระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

  
๒. ในชั้นนี้ กระทรวงการต่างประเทศจึงยังคงติดตามสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ หากมีพัฒนาการหรือเหตุการณ์ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปในวงกว้าง กระทรวงการต่างประเทศก็จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมต่อไป  

๓. รัฐบาลไทยขอย้ำความห่วงกังวลต่อสถานการณ์การเผชิญหน้าทางการเมืองในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาค และเรียกร้องให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ฟังเสียงประชาคมโลกด้วยการยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการยั่วยุ นอกจากนี้ ไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทน อดกลั้น และความยับยั้งชั่งใจ และปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งผ่านการเจรจาซึ่งไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่