ข่าวสารนิเทศ : ไทย และ สปป. ลาว หารือร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทย และ สปป. ลาว หารือร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศ

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๘ ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. เป้าประสงค์สำคัญของการประชุมครั้งนี้คือ การเร่งรัดความเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ติดตามความร่วมมือระหว่างกันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งหารือแนวทางที่จะกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนติดตามประเด็นที่ นรม. ได้หารือกับฝ่ายลาวในระหว่างการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๕ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

๒. ที่ประชุมให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆ ดังนี้

ความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคง 
-  ที่ประชุมได้หารือความร่วมมือในการเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยเฉพาะจุดผ่านแดนภูดู่ จ. อุตรดิตถ์ ตรงข้ามด่านท้องถิ่นบ้านนาแก้ว แขวงไซยะบุรี และการเตรียมความพร้อมยกระดับด่านบ้านฮวก จ. พะเยา รวมทั้งเห็นชอบร่วมกันที่จะลดขั้นตอนด้านพิธีการข้ามแดนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดน เพื่อเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ
-  ที่ประชุมได้ตกลงให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะกรรมธิการเขตแดนร่วมไทย – ลาว (JBC) ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ และจะจัดการประชุม JBC ครั้งที่ ๙ ในเดือนสิงหาคมหรือกันยายนปีนี้

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
-  ไทยมีโครงการร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) และการอำนวยความสะดวกตามเส้นทางหมายเลข ๘ และ ๑๒ รวมทั้งความร่วมมือด้านการเงิน การธนาคาร และการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
-  ในด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทย – ลาว มีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยเมื่อปีที่แล้ว มีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาท โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันส่งเสริมการค้าการลงทุนให้เพิ่มขึ้น โดยมีแผนการจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ทางธุรกิจ

ความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา
-  ทั้งสองฝ่ายได้หารือและติดตามโครงการซึ่งไทยให้การสนับสนุน สปป. ลาว  อาทิ โครงการให้ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ สปป. ลาวในด้านต่าง ๆ กว่า ๒๐๐ ทุน เช่น ด้านการเกษตร สาธารณสุข และด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ ไทยยังได้เสนอให้ สปป.ลาว พิจารณาเข้าร่วมโครงการ ACMECS Single Visa ตามที่ นรม. ได้เสนอในที่ประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๕ ที่ผ่านมาด้วย
-  ที่ประชุมได้ใช้โอกาสนี้ยินดีกับการครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งสมาคมไทย-ลาว ลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ โดยทั้งสองประเทศมีแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือน และการแลกเปลี่ยนการแสดงทางวัฒนธรรม

๓. นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ตกลงจะจัดการประชุม ครม. ร่วม ไทย-ลาว อย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat – JCR) ในวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการหารือกันในระดับนโยบาย และเพื่อให้ได้ข้อยุติหรือความคืบหน้าที่สำคัญอย่างแท้จริงในเรื่องหลัก ๆ ที่เป็นผลประโยชน์สำคัญของทั้งสองประเทศ เช่น เรื่องเครือข่ายคมนาคม การลดขั้นตอนพิธีการที่ด่านต่าง ๆ และการสัญจรข้ามแดน

๔. ภายหลังการประชุมระหว่างผู้แทนสองประเทศ ไทยได้มอบเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนเพื่อนมิตร จำนวนสองล้านบาท และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ฯพณฯ นายทองลุน สีสุลิด ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในช่วงบ่ายของวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ อีกด้วย