ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีนำคณะผู้แทนภาคเอกชนเสริมสร้าง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – ปาปัวนิวกินี ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีนำคณะผู้แทนภาคเอกชนเสริมสร้าง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – ปาปัวนิวกินี

            เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางไปเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นการเยือนปาปัวนิวกินี ครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทย  การเยือนครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากภาคเอกชน ๒๔ ราย รวมทั้งองค์กร สมาคม และสภาธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนบริษัทเอกชน จาก ๔ สาขาธุรกิจหลัก ได้แก่ อาหารและสินค้าเกษตร พลังงานและเศรษฐกิจสีเขียว การศึกษา และการท่องเที่ยว
            ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายสรุปจากกระทรวงปิโตรเลียมและพลังงานของปาปัวนิวกินี ให้ภาคเอกชนสาขาพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวรับฟัง รวมทั้งจัดให้มีการหารือระหว่างรัฐมนตรีพลังงานของทั้งสองฝ่าย และการศึกษาดูงานโครงการ LNG PNG ของบริษัท ExxonMobil ให้แก่ภาคเอกชนไทย
            ส่วนภาคเอกชนสาขาอาหารและสินค้าเกษตรได้เดินทางไปสำรวจสภาพเศรษฐกิจบริเวณอ่าว Port Moresby Harbour และศึกษาดูงานระบบการผลิตอาหารของปาปัวนิวกินีที่บริษัท Paradise Foods Limited รวมทั้งจัดให้ภาคเอกชนสาขาการศึกษาพบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยปาปัวนิวกินี ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าสถาบันการศึกษาของปาปัวนิวกินีควรมีจำนวนอาจารย์ที่มีความรู้ในสาขาธุรกิจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ฝ่ายปาปัวนิวกินีได้แสดงความสนใจที่จะให้ประเทศไทยสนับสนุนการวิจัยและการขอรับทุนจากประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้วย
            หลังจากนั้น ภาคเอกชนได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้แทนของสำนักงานส่งเสริมการลงทุนปาปัวนิวกินี และบริษัท Rio Tinto Papua New Guinea และรับฟังประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในพื้นที่จากนายไพบูลย์ เวทย์วัฒนะ ประธานกรรมการบริษัท Homestate Co-operation Limited นักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจค้าข้าวในปาปัวนิวกินีกว่า ๓๐ ปี นอกจากนี้ ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายต่างเห็นโอกาสในความร่วมมือด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากขยะ นอกจากนี้ ภาคเอกชนไทยยังเห็นโอกาสร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ รองเท้า และการพัฒนาสนามบิน
            ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ภาคเอกชนไทยได้เข้าร่วมงาน Strengthening Thailand – Papua New Guinea Business Partnerships ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมพอร์ตมอร์สบี และนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์แก่นักธุรกิจไทยและปาปัวนิวกินีกว่า ๒๐๐ คน หลังจากนั้น ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ๒ ฉบับ ระหว่างหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมพอร์ตมอร์สบี และระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมพอร์ตมอร์สบี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีการลงนามดังกล่าวและนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนบอร์ราและนาย Powes Parkop ผู้ว่าราชการ National Capital District ร่วมเป็นสักขีพยาน