ข่าวสารนิเทศ : การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อเตรียม การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๒ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อเตรียม การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๒

            บรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๕๖ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะเดินทางเข้าร่วม โดยจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดฯ ในวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ประกอบด้วยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจะเดินทางเข้าร่วม 
             การประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะมีขึ้นเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของบรูไนฯ โดยบรูไนฯ กำหนดหัวข้อหลักของปีนี้ว่า “Our People, Our Future Together” เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของบทบาทประชาชนในการขับเคลื่อนอาเซียนและกำหนดอนาคตของภูมิภาค โดยบรูไนฯ จะให้ความสำคัญกับการผลักดันประเด็นรวมถึงแผนงานต่างๆ ตามที่มีการตกลงไว้แล้วให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
            ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดฯ จะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของบรูไนฯ  การติดตามประเด็นสำคัญจากผลการประชุมสุดยอดครั้งที่ ๒๑ รวมทั้งเตรียมประเด็นสำหรับการหารือของผู้นำ อาทิ การสร้างประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับภายนอกภูมิภาค การส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งประเด็นภูมิภาคต่าง ๆ
สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๒ นอกจากจะเป็นโอกาสที่ผู้นำอาเซียนได้ทบทวนพัฒนาการความคืบหน้าการทำงานที่ผ่านมาแล้ว จะเป็นการให้ทิศทางและแสวงหาแนวทางเพื่อผลักดันประเด็นความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไปในกรอบอาเซียน ตลอดจนเป็นโอกาสให้แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องประเด็นในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ
            ประเด็นที่คาดว่านายกรัฐมนตรีจะให้ความสำคัญ ได้แก่ การเร่งรัดการสร้างประชาคมอาเซียน และการเชื่อมโยงในอาเซียนตามเป้าหมายปี ๒๕๕๘  การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดทำหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางในภูมิภาคของอาเซียน (Regional Comprehensive Economic Partnership) ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนต่าง ๆ อาทิ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยพิบัติ และหมอกควัน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และการสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนในหมู่เยาวชน  รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ และประเด็นภูมิภาคที่มีความสำคัญต่ออาเซียน