ข่าวสารนิเทศ : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๙

              เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ จีนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๙ ที่กรุงปักกิ่ง โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายจาง เย่สุย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นประธานร่วม
               ในการประชุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและจีนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในกรอบความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และเห็นพ้องว่า ที่ผ่านมา ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน เป็นเสาหลักแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค และโดยที่ปีนี้ครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน สองฝ่ายจึงได้หารือเกี่ยวกับทิศทางเสริมสร้างและขยายความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
                เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและจีนยืนยันว่าการธำรงรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกประเทศในภูมิภาค รวมทั้งได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC) อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ตามที่ปรากฏในแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๕ เพื่อฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Joint Statement of the 15th  ASEAN-China Summit to Commemorate the 10th  Anniversary of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea) ซึ่งได้รับการรับรองที่กัมพูชาในปี ๒๕๕๕ รวมทั้งย้ำความสำคัญของการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้  (Code of Conduct: COC)
               ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๒๐ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗