ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมและแผนงานของหน่วยงานไทยในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน ๒๗ หน่วยงานเข้าร่วม

ที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญและเร่งด่วนที่คณะกรรมการระดับชาติที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนงานของแต่ละเสาประชาคมอาเซียนจะต้องดำเนินการและแจ้งต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสาการเมืองและความมั่นคง ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การต่อต้านการค้ามนุษย์ การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายความมั่นคงทางทะเล การบรรเทาภัยพิบัติ เสาเศรษฐกิจ เช่น การเปิดเสรีการค้าบริการ การยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) การจัดตั้ง National Single Window  การจัดตั้งคลังข้อมูลการค้าอาเซียน (ASEAN Trade Repository: ATR)  ด้านมาตรฐานและการรับรอง เสาสังคมและวัฒนธรรม เช่น การศึกษา การจัดการภัยพิบัติ การสร้างความตระหนักรู้ การคุ้มครองทางสังคม และการขจัดความยากจน

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าด้านการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) รวมทั้งการเตรียมการการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๒ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม

ในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความพร้อมเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้เปิดตัวเอกสาร ๓ ฉบับได้แก่ หนังสือ ๕๘ คำถาม  หนังสือการ์ตูนบัวแก้วไขปัญหาประชาคมอาเซียน และแผ่นพับข้อมูลอาเซียน เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดรายการวิทยุ “เราคืออาเซียน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ และมีแผนจะประชาสัมพันธ์เรื่องอาเซียนผ่านสถานีวิทยุ อสมท. FM ๑๐๐.๕ และสถานีโทรทัศน์ทางช่อง ๕, ๗, ๙ และช่อง ๑๑ ด้วย


***************************************