ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๒” ประจำปี ๒๕๕๖ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๒” ประจำปี ๒๕๕๖

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๒” ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์ โดยเปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง ๑๔ – ๑๘ ปี ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ พร้อมชิงรางวัลใหญ่เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ

การจัดโครงการครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยพัฒนาศักยภาพผ่านการโต้ตอบอย่างสร้างสรรค์บนสื่อสังคมออนไลน์ต่อโจทย์ด้านยาเสพติดที่กำหนด และการประกวดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านยาเสพติดเพื่อนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ ตามแนวโครงการ Youth Initiative ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) และนำเสนอผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการเป็นภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับรางวัลเดินทางไปศึกษาดูงานด้านยาเสพติดที่ต่างประเทศ และกลุ่มเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน ๑๐ กลุ่มจะได้รับมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร

เยาวชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ที่ www.facebook.com/ThaiYouth หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๒๕๘ และ ๐ ๒๖๔๔ ๔๕๘๙

**************************