ข่าวสารนิเทศ : วุฒิสภาสหรัฐอเมริกามีข้อมติเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๑๘๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – สหรัฐอเมริกา ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : วุฒิสภาสหรัฐอเมริกามีข้อมติเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๑๘๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – สหรัฐอเมริกา

                เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองข้อมติ ที่ S.RES.77 “A Resolution expressing the sense of Congress relating to the commemoration of the 180th anniversary of diplomatic relations between the United States and the Kingdom of Thailand”  โดยมีสาระสำคัญเพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ ๑๘๐ ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา และถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๕ พรรษา รวมทั้งแสดงความยินดีต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทยที่ยึดมั่นค่านิยมประชาธิปไตย แสดงความปรารถนาดีต่อความเจริญรุ่งเรืองของไทย ตลอดจนแสดงความหวังให้ไทยและสหรัฐฯ มีมิตรภาพที่ยั่งยืนและต่อเนื่องสืบไป

 

                การจัดทำข้อมติดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ที่เป็นมิตรที่ดีของประเทศไทย และมีความชื่นชมในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากปีนี้ เป็นปีที่ไทยและสหรัฐฯ ต่างเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๘๐ ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งเริ่มจาก การลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีและการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย (เดิมคือประเทศสยาม) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๓  ในสมัยประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจคสัน และรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา