ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศร่วมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทหารก่อนไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศร่วมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทหารก่อนไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารก่อนไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ณ ค่ายสุริยพงษ์ จ.น่าน (ม.พัน ๑๐) โดยนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ร่วมให้ความรู้ในประเด็นสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศและความเกี่ยวข้องกับไทย

ผู้อำนวยการกองการสังคมได้บรรยายถึงความสำคัญของประเด็นสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิสตรี ตลอดจนการนำเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) ของไทย

นอกจากการบรรยายโดยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ยังมีผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross – ICRC) และกรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม บรรยายเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และประเด็นกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร

กระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการอบรมเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับกระทรวงการต่างประเทศเองด้วย เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แล้ว ยังเป็นโอกาสให้กระทรวงการต่างประเทศได้เข้าใจถึงบริบทการทำงานของเจ้าหน้าที่ และข้อจำกัดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่มากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อทั้งการชี้แจงทำความเข้าใจกับต่างประเทศและการหาทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในโอกาสนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ขอบคุณในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านมา ณ ที่นี้