ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีเตรียมชูบทบาทไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีของประชาคมประชาธิปไตย ครั้งที่ ๗ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีเตรียมชูบทบาทไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีของประชาคมประชาธิปไตย ครั้งที่ ๗

          น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของประชาคมประชาธิปไตย    ครั้งที่ ๗ (The 7th Ministerial Meeting of the Community of Democracies - CD) ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ในฐานะแขกเกียรติยศของประธานาธิบดีมองโกเลีย เพื่อชูบทบาทของไทย     ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะในระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

          ประชาคมประชาธิปไตยเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ และมีการประชุมระดับรัฐมนตรีทุก ๒ ปี


          โดยในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำความตั้งใจของไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญของประชาคมโลกในการสนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนโดยปราศจากข้อจำกัด  ด้านเพศ อายุ ศักยภาพทางร่างกาย และสถานภาพทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพแก่ประชาชนด้วยการขจัดความไม่เท่าเทียมกัน เพื่อนำไปสู่การเติบโตของระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน และในฐานะนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย จะเน้นนโยบายของรัฐบาลที่จะมอบโอกาสเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี ซึ่งจะส่งผลสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับค่านิยมประชาธิปไตย รวมถึงความก้าวหน้าของภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทยด้วย


           นอกจากนั้น  ไทยให้ความสำคัญกับประเด็นการศึกษาเพื่อประชาธิปไตย ในฐานะกลไกสำคัญที่จะสร้างให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองและค่านิยมประชาธิปไตย โดยนอกจากไทยจะแสดงความมุ่งมั่นในระดับระหว่างประเทศต่อประเด็นดังกล่าว อาทิ สนับสนุนความริเริ่มของมองโกเลียในเวทีต่าง ๆ การร่วมอุปถัมภ์ข้อมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเรื่องการศึกษาเพื่อประชาธิปไตย และการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ แล้ว   ประเทศไทยยังส่งเสริมการนำแนวทางการศึกษาโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (student – centered approach)  เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้  พัฒนาพฤติกรรม ทัศนคติ และค่านิยมในด้านประชาธิปไตยให้กับนักเรียน

 
           ไทยยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรมและประชาธิปไตย ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเด็นดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาบรรจุไว้ในวาระการพัฒนาระหว่างประเทศภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ด้วย


            อนึ่ง  นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศ  โดยถือเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนแรกที่เดินทางเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ  นอกจากนั้น ยังจะใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ หารือกับผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนประเทศต่าง ๆ  รวมถึงสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไปด้วย