ข่าวสารนิเทศ : ไทยแถลงปิดการให้การทางวาจาคดีปราสาทพระวิหาร ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยแถลงปิดการให้การทางวาจาคดีปราสาทพระวิหาร

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ที่กรุงเฮก นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ และพลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้ารับฟังการให้การทางวาจารอบที่ ๒ ของฝ่ายไทยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕ โดยนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ในฐานะตัวแทนประเทศไทยและคณะที่ปรึกษากฏหมายชาวต่างชาติของฝ่ายไทยได้กล่าว ถ้อยแถลงต่อศาลฯ ย้ำท่าทีของฝ่ายไทยและหักล้างคำแถลงของฝ่ายกัมพูชาเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

ในคำแถลงปิดการให้การของฝ่ายไทย เอกอัครราชทูตวีรชัยฯ ได้ย้ำคำขอของไทยให้ศาลฯ ตัดสินว่า คำฟ้องของกัมพูชาไม่เข้าเงื่อนไขของการขอตีความคำพิพากษาฯ ดังนั้น ศาลฯ ไม่มีอำนาจรับพิจารณา และกัมพูชาไม่มีอำนาจฟ้อง หรือหากศาลฯ รับพิจารณาคำฟ้อง ก็ขอให้ตัดสินว่าไม่มีเหตุผลที่จะตีความคำพิพากษาฯ รวมทั้งประกาศว่าคำพิพากษาฯ มิได้กำหนดเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา และมิได้ระบุขอบเขตของบริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิหาร

หลังเสร็จสิ้นการให้การทางวาจา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวชื่นชมคณะ ต่อสู้คดีที่ได้เตรียมข้อมูลและเอกสารหักล้างข้อต่อสู้ของฝ่ายกัมพูชาอย่าง สมบูรณ์ครบถ้วน และนำเสนอถ้อยแถลงในศาลฯ อย่างตรงประเด็น รวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำงานอย่างหนักในช่วงสามปีที่ ผ่านมา นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์จากประเทศไทยไปขอบคุณคณะต่อสู้คดี รวมถึงที่ปรึกษากฏหมายชาวต่างชาติ ในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย ส่วนเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮกได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนข้อมูลต่อสู้คดี รวมทั้งสื่อมวลชนที่ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการต่อสู้คดี อย่างสร้างสรรค์ให้สาธารณชนได้รับทราบ