ข่าวสารนิเทศ : การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒

                 ประเทศไทยร่วมกับองค์กรหารือเรื่องน้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Water Forum) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd  Asia-Pacific Water Summit: 2nd  APWS) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

                 การประชุมจะประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) การประชุมระดับผู้นำ (Leaders’ Forum) วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ซึ่งเป็นการหารือของผู้นำ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และผู้นำองค์การระหว่างประเทศ ในหัวข้อภาวะผู้นำและพันธะผูกพันเพื่อความมั่นคงด้านนำและการเผชิญภัยพิบัติด้านน้ำ “Water Security and Water-Related Disaster Challenges: Leadership and Commitment” (๒) การประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Focus Area Sessions) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม เป็นการหารือของผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในประเด็นการบริหารจัดการน้ำในมิติต่าง ๆ และ (๓) กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักด้านน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม เช่น เวทีหารือเชิงวิชาการ (Technical Workshops) และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

                 การประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ประเทศในภูมิภาคแลกเปลี่ยนทัศนะและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติจากน้ำ ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง โดยในส่วนของไทยจะได้เผยแพร่แนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านน้ำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมหาอุทกภัยที่ไทยประสบเมื่อปี ๒๕๕๔ 

                 การประชุมครั้งนี้คาดว่าจะนำไปสู่เอกสารผลลัพธ์ซึ่งจะย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองให้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่จะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังอาจจะเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคให้ความสำคัญกับการบรรจุแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมความตระหนักว่า การบริหารน้ำที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

                  ประเทศไทยได้เชิญผู้นำจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ๔๙ ประเทศ (รวมไทยเป็น ๕๐ ประเทศ) รวมทั้งรัฐมนตรี ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ และผู้บริหารภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมในเวทีที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๖๗ เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์หลัก ในชั้นนี้ ประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลจาก ๙ ประเทศ อีกทั้งรองประธานาธิบดี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจากหลายประเทศได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมแล้ว