ข่าวสารนิเทศ : การฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise - ARF DiREx 2013) ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise - ARF DiREx 2013)

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีจัดการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๕๖ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx 2013) ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ พฤษภาคม  ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และกระทรวงการต่างประเทศ

การฝึกซ้อม ARF DiREx จัดขึ้นทุก ๒ ปี โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสมาชิก ARF นอกภูมิภาค ผลัดกันเป็นเจ้าภาพร่วม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการประสานงานระหว่างฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารในการบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการและบรรเทาภัยพิบัติระหว่างผู้เข้าร่วมจาก ๒๖ ประเทศ และ ๑ กลุ่มประเทศ ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ประเทศคู่เจรจาอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ได้แก่ บังกลาเทศ ศรีลังกา ปากีสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี มองโกเลีย ปาปัวนิวกีนี และติมอร์-เลสเต

การฝึกซ้อม ARF DiREx ครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑,๒๐๐ คน จากฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารของประเทศสมาชิก ARF สำนักเลขาธิการอาเซียน และศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Humanitarian Centre – AHA Centre) และองค์การระหว่างประเทศ เช่น สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - UNOCHA) สหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies- IFRC) เป็นต้น

การฝึกซ้อม ARF DiREx 2013 จะประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทุกด้าน เช่น การฝึกวางแผน (Table Top Exercise – TTX) การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise - FTX) และการประเมินผลหลังการฝึกซ้อม (After Action Review - AAR) ในส่วนการฝึกการวางแผนมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและวางแผนขั้นตอนการประสานงานระหว่างพลเรือนกับทหารในการบรรเทาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง รวมทั้งทำความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศสมาชิก ARF กับองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศที่ประสบภัย ตลอดจนดำเนินการด้านการกงสุลเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สำหรับการฝึกภาคสนาม จะมีการจำลองสถานการณ์สมมติ เช่น อาคารถล่ม
สารเคมีรั่วไหล หินถล่ม และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพื่อให้ผู้แทนประเทศสมาชิก ARF และองค์การระหว่างประเทศได้ร่วมกันฝึกซ้อม บนพื้นฐานของศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและความพร้อม นอกจากนี้ การฝึกซ้อม ARF DiREx 2013 ครั้งนี้จะมีการประเมินผลหลังการฝึกซ้อม (AAR) ของกิจกรรมการฝึกวางแผน (TTX) และกิจกรรมการฝึกภาคสนาม (FTX) รวมทั้งการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการตามแนวปฏิบัติสากลในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งนี้ จะนำผลการประเมินไปรายงานต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ARF ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

การจัดฝึกซ้อม ARF DiREx 2013 แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของไทยที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการภัยพิบัติ และสร้างเครือข่ายกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ