ข่าวสารนิเทศ : พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีด้านสาธารณสุข ไทย – UNFPA – ภูฏาน  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีด้านสาธารณสุข ไทย – UNFPA – ภูฏาน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือไตรภาคีด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลไทย รัฐบาลภูฏาน และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Fund for Population Activities – UNFPA) โดยมีนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กับ Mr. Tandin Dorji อธิบดีกรมการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรภูฏาน และ Mr. Caspar Peek ผู้แทนกองทุน UNFPA ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนลงนาม และมีแขกผู้มีเกียรติที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ อนุมัติการลงนามในแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ - ๒๐๑๖ (UNPAF Action Plan Thailand  2012 - 2016) โดยสาขาความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่ง สพร. ได้ลงนามในแผนปฏิบัติการรายปี (Annual Work Plan) กับ UNFPA ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในรูปแบบ South -South Cooperation และความร่วมมือไตรภาคีของไทยด้านการพัฒนาประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ โดย สพร. และ UNFPA  ได้เห็นชอบที่จะร่วมให้ความช่วยเหลือแก่กระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรภูฏานเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของราชอาณาจักรภูฏานในสาขาข้างต้น โดยทั้งสามฝ่ายเห็นชอบให้จัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อกำหนดกิจกรรมและความรับผิดชอบในการดำเนินความร่วมมือไตรภาคี

โครงการความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา ๓ ปี  (๒๐๑๒ - ๒๐๑๔) โดยระหว่างวันที่  ๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สพร. ร่วมกับ UNFPA และสถาบันพระบรมราชชนกจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขของภูฏาน จำนวน ๒๑ คน ในหลักสูตร International Advanced Midwifery Training และ International Neonatal Programme และในปีนี้ สพร. ร่วมกับ UNFPA และกรมอนามัยได้จัดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขของภูฏานจำนวน ๙ คน มาดูงานที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ และในเดือนพฤษภาคมจะร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนกจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภูฏาน รุ่นที่ ๒ อีก ๒๐ คน