ข่าวสารนิเทศ : พิธีลงนามปฏิญญาร่วมความร่วมมือด้านการควบคุมและป้องกันมาลาเรียชายแดนเมียนมาร์ - ไทย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : พิธีลงนามปฏิญญาร่วมความร่วมมือด้านการควบคุมและป้องกันมาลาเรียชายแดนเมียนมาร์ - ไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการลงนามในปฏิญญาร่วมเพื่อเปิดตัวโครงการความร่วมมือด้านการควบคุมและป้องกันมาลาเรียชายแดนเมียนมาร์ – ไทย ระหว่างรัฐบาลไทย รัฐบาลเมียนมาร์ และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาประจำภูมิภาคเอเชีย โดยมีนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ กับ นาย Michael Yates ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาประจำภูมิภาคเอเชีย (USAID/RDMA) นาย U Tin Win เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ประจำประเทศไทยในนามของกระทรวงสุขภาพแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์  และนายแพทย์ชาญวิทย์  ทระเทพ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมลงนาม และมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ นาง Kristie Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะร่วมลงนามในฐานะสักขีพยาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

ภายหลังจากการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕  สพร. และ USAID ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีเพื่อเป็นกรอบในการเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง การเปิดตัวโครงการพัฒนาดังกล่าวเป็นการสะท้อนการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและสหรัฐฯ เพื่อขยายความร่วมมือให้แก่เมียนมาร์  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการแรกสำหรับความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยและสหรัฐฯ ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจข้างต้น และไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มพูนการดูแลสุขภาพในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นตามแนวชายแดนเมียนมาร์และไทย แต่ยังจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยรวมอีกด้วย