ข่าวสารนิเทศ : การประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมประจำปีเอสแคป สมัยที่ ๖๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมประจำปีเอสแคป สมัยที่ ๖๙

                     คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียแปซิฟิก (เอสแคป) จะจัดการประชุมประจำปีสมัยที่ ๖๙ ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปด้วย การประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Segment) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Segment) ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีหัวข้อการประชุม คือ “Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crises” หรือ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และประเด็นที่ท้าทายอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
                     การประชุมประจำปีของเอสแคปเป็นเวทีสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางนโยบายที่สำคัญของภูมิภาค อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อนำภูมิภาคไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุม
                     สำหรับพิธีเปิดการประชุมประจำปีของเอสแคประดับรัฐมนตรี สมัยที่ ๖๙ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ที่ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในนามนายกรัฐมนตรี หลังพิธีเปิด เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. จะมีการประชุม “Ministerial Panel on Sustainable Development and the Development Agenda beyond ๒๐๑๕”
หรือการประชุมระดับสูงเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งนายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยจะเข้าร่วมการประชุม
                     ในช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. จะมีการประชุม Policy Issue for the Asia-Pacific Region ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ จะเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลง (Country Statement) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในช่วงเย็น เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบหมายให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมฯ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
                      ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๑๕ – ๑๘.๑๕ น. จะมีกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ESCAP Trust Fund for Tsunami, Disasters and Climate Preparedness (กองทุนสึนามิซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๘โดยเงินสนับสนุนหลักของรัฐบาลไทยจำนวน ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของระบบเตือนภัยสึนามิล่วงหน้าของประเทศในย่านมหาสมุทรอินเดีย) ภายใต้หัวข้อ “Towards Resilient Coastal Communities: Results and Opportunities for Regional Cooperation” หรือ การป้องกันและลดความเสี่ยงของชุมชนชายฝั่ง: ผลลัพธ์ และโอกาสสำหรับการพัฒนาความร่วมมือในอนุภูมิภาค โดยนายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายนำ ที่ห้องประชุม ๔ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ
                      นอกจากนี้ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. จะมีการหารือระหว่างผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กับนาย Jan Eliasson รองเลขาธิการสหประชาชาติ ที่จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศต่อด้วยงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รองเลขาธิการสหประชาชาติ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ จะเป็นเจ้าภาพ ที่ห้องสัตตบงกช กระทรวงการต่างประเทศ