ข่าวสารนิเทศ : ถ้อยแถลงร่วมระหว่างมองโกเลียกับประเทศไทย  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ถ้อยแถลงร่วมระหว่างมองโกเลียกับประเทศไทย ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
 

บทนำ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย เดินทางเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ  ระหว่างวันที่ ๒๗ ถึง ๒๙ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๓ ตามคำเชิญของนายนอรอวิง อัลทันคูยัค นายกรัฐมนตรี   แห่งมองโกเลีย และได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีประชาคมประชาธิปไตยครั้งที่ ๗ ในฐานะ  แขกเกียรติยศตามคำเชิญของนายซักเคีย แอลแบคดอร์จ ประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย
ในระหว่างการเยือน นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแอลแบคดอร์จ และนายซันคาดู เองค์โบลด์ ประธานรัฐสภามองโกเลีย รวมทั้งพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีอัลทันคูยัค

มิติใหม่
นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าการเยือนครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทย ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ไทย – มองโกเลีย
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ ชื่นชมพัฒนาการล่าสุดในการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย  เศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมองโกเลีย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ ยังชื่นชมนโยบายการต่างประเทศของมองโกเลียที่มีความแข็งขันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเวทีโลกอีกด้วย  โดยนายกรัฐมนตรีไทยได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรกับมองโกเลียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
การกำหนดกรอบความร่วมมือในอนาคต
นายกรัฐมนตรีทั้งสองเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี และความตกลงระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติมองโกเลียกับสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบันของไทย
การเพิ่มการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
นายกรัฐมนตรีทั้งสองยินดีที่มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสด็จฯ เยือนมองโกเลียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการเยือนไทยโดยประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีมองโกเลีย ซึ่งได้ช่วยกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองอย่างมาก
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่ระดับสูง
การขยายการค้าและการลงทุนทวิภาคี
นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าประเทศทั้งสองต่างมีศักยภาพส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างกันสูง  ทั้งในแง่ตลาด แหล่งนำเข้าสินค้า แหล่งการลงทุน และแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีภายในสามปีข้างหน้า (ค.ศ. ๒๐๑๔ – ๒๐๑๗) เป็นสองเท่า  โดยได้เห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างมองโกเลียกับไทยในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคีที่ตั้งไว้
นายกรัฐมนตรีอัลทันคูยัคมีความยินดีที่มีนักลงทุนไทยในมองโกเลีย และแสดงความปรารถนาที่จะเห็นธุรกิจไทยแสวงหาโอกาสการลงทุนในมองโกเลียเพิ่มมากขึ้นในสาขาเหมืองแร่ เกษตรกรรม อาหารแปรรูป การรักษาพยาบาล การท่องเที่ยว และพลังงาน
ผู้นำทั้งสองตระหนักว่าความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ ผู้นำทั้งสองหวังว่าจะมีการจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
การดำเนินความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
นายกรัฐมนตรีอัลทันคูยัคแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านวิชาการและโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและเศรษฐกิจของมองโกเลีย ฝ่ายมองโกเลียเห็นว่าความช่วยเหลือของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมองโกเลียในช่วงเวลานี้ ที่เศรษฐกิจมองโกเลียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ ย้ำถึงความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือด้านวิชาการแก่มองโกเลียต่อไปโดยผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
การสร้างความตระหนักรู้มากขึ้นของสาธารณชน และความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
นายกรัฐมนตรีทั้งสองตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้นระหว่างประชาชนชาวไทยและมองโกเลีย ผู้นำทั้งสองจึงได้เห็นพ้องให้ทั้งสองประเทศกระชับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในทุกระดับให้มากขึ้น และใช้กรอบความสัมพันธ์ทั้งหมดที่มี รวมถึงความสัมพันธ์เมืองพี่น้องระหว่างกรุงเทพฯ กับกรุงอูลานบาตอร์ กลุ่มมิตรภาพรัฐสภา และสมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจมองโกเลีย-ไทย ผู้นำทั้งสองรับทราบถึงความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม ศรัทธาต่อศาสนาพุทธ ประเพณี และความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่างกัน ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องว่าทั้งสองประเทศควรใช้โอกาสครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการศึกษาในแต่ละประเทศ
การกระชับความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี
โดยที่ทั้งสองฝ่ายยึดหลักค่านิยมร่วมกัน นายกรัฐมนตรีทั้งสองจึงเห็นพ้องที่จะร่วมกันเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็งให้สตรี จัดการต้นตอของการก่อการร้าย ยาเสพติด และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งร่วมงานกันในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ในระดับภูมิภาค นายกรัฐมนตรีไทยรับทราบความสนใจของมองโกเลียที่จะเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และการขอเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน รวมทั้งการเข้าเป็นประเทศสมาชิกเอเปค นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีไทยยังแสดงความยินดีที่มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำอาเซียนคนแรกอีกด้วย
ในส่วนของมองโกเลีย นายกรัฐมนตรีอัลทันคูยัคยกย่องความริเริ่มของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ “ความมั่นคงด้านน้ำ: ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น” และรู้สึกขอบคุณที่ไทยเชิญประธานาธิบดีมองโกเลียเข้าร่วมการประชุมนี้  ซึ่งฝ่ายมองโกเลียรับที่จะส่งคณะผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำดังกล่าว
ในระดับระหว่างประเทศ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ แสดงความยินดีต่อมองโกเลียในการทำหน้าที่ประธานประชาคมประชาธิปไตย (CD) ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๑ – ๒๐๑๓ และแสดงความสนับสนุนต่อประเด็นที่ประธานประชาคมประชาธิปไตยให้ความสำคัญ รวมถึงการให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยและความร่วมมือระดับภูมิภาค ไทยชื่นชมกรอบความริเริ่มการเป็นหุ้นส่วนเพื่อประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชีย (APID) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยในภูมิภาค และได้แสดงความขอบคุณที่มองโกเลียเชิญไทยเข้าร่วม APID
นายกรัฐมนตรีทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และเห็นพ้องที่จะให้การพิจารณาด้วยดีต่อผู้สมัครของแต่ละฝ่ายเพื่อเข้ารับเลือกตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรของสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ 
ทิศทางในอนาคตและการดำเนินการขั้นต่อไป
นายกรัฐมนตรีทั้งสองเห็นพ้องที่จะร่วมงานอย่างใกล้ชิดผ่านกลไกที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้  และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดทีมีอยู่เพื่อให้มั่นใจว่าความร่วมมือทวิภาคีจะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีอัลทันคูยัคมีความยินดี ที่ไทยเสนอจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “กลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี” ครั้งแรก ที่ประเทศไทยในปีหน้า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมองโกเลียได้ตอบรับคำเชิญของนายกรัฐมนตรีไทยให้เยือนไทยอย่างเป็นทางการในปีหน้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ ๔๐ ปีของบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมองโกเลีย

**************************