ข่าวสารนิเทศ : การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (JC) ไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ ๓ ณ กรุงโคลัมโบ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (JC) ไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ ๓ ณ กรุงโคลัมโบ

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-ศรีลังกา (JC) ครั้งที่ ๓ ณ กรุงโคลัมโบ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การหารือในช่วงการประชุม JC ไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ ๓ จะครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน การเกษตร ประมง พลังงาน การท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม วิชาการ และการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งนี้ การจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย – ศรีลังกา ครั้งแรก จัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี ๒๕๔๓ ส่วนครั้งที่ ๒ จัดขึ้นที่ประเทศศรีลังกาเมื่อปี ๒๕๔๖ และหลังจากนั้นได้ว่างเว้นไป เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในของศรีลังกา ต่อมาเมื่อการสู้รบภายในศรีลังกาได้ยุติลงเมื่อปี ๒๕๕๒ และรัฐบาลศรีลังกามีนโยบายฟื้นฟูบูรณะประเทศ และเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน จนทำให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีความต้องการพัฒนาประเทศในอีกหลายด้าน รัฐบาลไทยและศรีลังกาจึงได้เห็นพ้องที่จะจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ ๓ ณ กรุงโคลัมโบ เพื่อทบทวนประเด็นที่คั่งค้างและแสวงหาแนวทางความร่วมมือใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิชาการระหว่างกัน

นอกจากนี้ ปี ๒๕๕๖ ยังเป็นวาระครบรอบ ๒๖๐ ปี ที่พระอุบาลีมหาเถระซึ่งเป็นพระธรรมทูตจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เดินทางไปศรีลังกาเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทแก่พระภิกษุและสามเณรให้สืบทอดพระพุทธศาสนาในศรีลังกา และนับเป็นการสถาปนานิกายสยามวงศ์ซึ่งเป็นพระพุทธศาสนานิกายหลักของศรีลังกา มาตราบถึงปัจจุบัน ดังนั้น รัฐบาลไทยและศรีลังกา จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมและการเยือนระดับสูง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าวตลอดปี ๒๕๕๖ ซึ่งรวมถึงการประชุม JC และการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ศกนี้ด้วย