ข่าวสารนิเทศ : FATF ถอดชื่อไทยออกจากประกาศสาธารณะเรื่องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : FATF ถอดชื่อไทยออกจากประกาศสาธารณะเรื่องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทย แจ้งว่าได้ถอดชื่อประเทศไทยออกจากประกาศสาธารณะของ FATF ที่เตือนให้ประเทศสมาชิกพิจารณาเพิ่มระดับความระมัดระวังในการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับประเทศไทยแล้ว โดยระบุว่าประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีในการแก้ไขข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti Money Laundering/ Counter Financing of Terrorism Strategy – AML/CFT)  ทั้งนี้ การถอดชื่อประเทศไทยออกจากประกาศสาธารณะดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

อนึ่ง ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ FATF จะส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ FATF แนะนำอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม หากพบว่าการดำเนินการของไทยไม่เป็นที่น่าพอใจ FATF ก็อาจพิจารณาขึ้นบัญชีประเทศไทยในประกาศสาธารณะดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง