ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชน จีน  ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การเยือนไทยเป็นส่วนหนึ่งการเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นปลายทางแรกในการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของนายหวัง อี้ โดยเริ่มจากประเทศไทยตามด้วย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไนดารุสซาลาม การเริ่มต้นการเยือนที่ประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าจีนมองไทยเป็นมิตรที่ใกล้ชิด เป็นพิเศษและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่จีนให้กับการส่งเสริมความสัมพันธ์ กับอาเซียน 

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย – จีน และความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ตลอดจนประเด็นระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน

ในประเด็นความ ร่วมมือทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นร่วมกันที่จะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้มีความคืบหน้า ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขา การพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ๔ สาขา ซึ่งได้มีการลงนามระหว่างการเยือนไทยของนายสี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีในขณะนั้น เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง (๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร (๓) การวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน และ (๔) การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในชนบท  (อาทิ โครงการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต)

ทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันที่จะส่งเสริม การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ    เห็นกันพ้องที่จะผลักดันเป้าหมายการขยายมูลค่าการค้าสองฝ่ายเป็น ๑ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๕๘ ให้บรรลุผล สนับสนุนความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีนในไทยและการสอนภาษาไทยในจีน  และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในไทย รวมทั้งการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งในด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง กฎระเบียบ และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน อาทิ การพัฒนาเครือข่ายการขนส่งผ่านถนน R๓A เชื่อมไทย – ลาว – จีน การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๔ (เชียงของ – ห้วยทราย) รวมไปถึงการเร่งรัดการดำเนินกระบวนการภายในเพื่อให้ความตกลงว่าด้วยการขนส่ง ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CBTA) มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยังได้แจ้งฝ่ายไทย ถึงการตัดสินใจของทางการจีนที่จะให้ “หลินปิง” หมีแพนด้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่อยู่ในประเทศไทยต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วย

ใน ประเด็นความสัมพันธ์อาเซียน – จีน ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ซึ่งอยู่ใน ระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ โดยที่ในปีนี้จะเป็นปีครบรอบ ๑๐ ปี การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน – จีน ทั้งสองฝ่ายมีโครงการที่มุ่งจะพัฒนาความร่วมมืออาเซียน – จีนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยไทยเสนอจะจัดเวทีการประชุมระดับสูงอาเซียนกับจีนในโอกาสดังกล่าว (High – Level Forum on 10th Anniversary of China – ASEAN Strategic Partnership) ในช่วงเดือนสิงหาคม และจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ที่บรูไนดารุสซาลาม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็น ทะเลจีนใต้และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ