ข่าวสารนิเทศ : คำชี้แจงเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – โซมาเลีย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : คำชี้แจงเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – โซมาเลีย

กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่มีบุคคลมาติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรโซมาเลียกับราชอาณาจักรไทย และระหว่างรัฐปุนท์แลนด์กับราชอาณาจักรไทย พร้อมทั้งขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรโซมาเลียประจำประเทศไทย เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนไทย ดังนี้


๑. ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับโซมาเลียแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ โดยไทยให้การรับรองรัฐและมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐโซมาลีหรือโซมาเลีย (The Somali Republic หรือ Republic of Somalia) แล้ว ปัจจุบัน รัฐบาลไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี มีเขตอาณาครอบคลุมโซมาเลีย และรัฐบาลโซมาเลียมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตโซมาเลีย ณ กรุงปักกิ่ง มีเขตอาณาครอบคลุมไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศยังไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องความประสงค์ในการเปิดสถานเอกอัครราชทูตโซมาเลียประจำประเทศไทย ตามช่องทางการทูตแต่อย่างใด


๒. สาธารณรัฐโซมาเลียมีระบอบการปกครองแบบสหพันธ์สาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นาย Hassan Sheikh Mohamud ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓


๓. สาธารณรัฐโซมาเลียแบ่งการปกครองออกเป็น ๕ ภูมิภาคหรือเขต ได้แก่ Somaliland, Puntland, Northland, Galmudug และ Maakhit ซึ่งในแต่ละภูมิภาค อาจมีผู้นำชนเผ่าต่างๆ ที่เรียกตนเองว่า กษัตริย์ หรือ King หรือ Prince ได้หลายคน โดยทั้ง ๕ ภูมิภาคอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลโซมาเลียและเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโซมาเลีย


๔. ทั้งนี้ ไทยมิได้ให้การยอมรับสถานะความเป็นรัฐและมิได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับภูมิภาคย่อยทั้ง ๕ ของโซมาเลียแต่อย่างใด