ข่าวสารนิเทศ : การเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ – วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ – วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙

                     เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและคสช. ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และความสุข
               แก่ประชาชนในโอกาสปีใหม่ กรมการกงสุลจะเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ
               ในวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ – วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ (รวม ๑๒ วัน)
               ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.      เปิดให้บริการ ๓ แห่ง ได้แก่
         ๑) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค)
         ๒) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (อาคาน SC Plaza/สายใต้ใหม่)
         ๓) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี (ศูนย์การค้าบิ๊กซี สุวินทวงศ์)

๒.      ให้บริการ 3 ประเภท ได้แก่
          ๑) การทำหนังสือเดินทาง เฉพาะหนังสือเดินทางธรรมดา โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านั้น
          ๒) การบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement)
          ๓) การจ่ายเล่มหนังสือเดินทาง เฉพาะเล่มค้างจ่ายเท่านั้น

         ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ได้ที่ Call Center โทร. ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒