ข่าวสารนิเทศ : กรณีสื่อต่างประเทศวิพากษ์วิจารณ์กำหนดการเลือกตั้งของไทย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีสื่อต่างประเทศวิพากษ์วิจารณ์กำหนดการเลือกตั้งของไทย

         ตามที่มีสื่อต่างประเทศวิพากษ์วิจารณ์กำหนดการเลือกตั้งของไทยหลังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เปิดเผยร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

          นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ไทยกำลังดำเนินการตามโรดแมปของรัฐบาลในการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย โดยขณะนี้อยู่ในระยะที่ ๒ ของโรดแมปคือการปฏิรูปประเทศในทุกๆ ด้าน ควบคู่ไปกับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อนำสู่การเลือกตั้งทั่วไปภายในปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกชี้แจงและทำความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ และสื่อมวลชนต่างประเทศถึงพัฒนาการทางการเมืองของไทยแล้ว โดยขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยกำลังดำเนินการตามโรดแมปของรัฐบาลในการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง และสร้างสังคมที่มีความปรองดองและทำให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพ

          นอกจากนี้ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวด้วยว่า ประเทศไทยยังคงมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ อาทิ การสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทการอ้างสิทธิในทะเลจีนใต้ การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยไทยยังดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานอาเซียน-สหภาพยุโรป วาระปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ได้เข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) เมื่อปี ๒๕๕๘ และทำหน้าที่ผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกในปี ๒๕๕๙ และด้วยบทบาทที่สำคัญเป็นที่ยอมรับดังกล่าวไทยจึงได้รับการสนับสนุนให้ทำหน้าที่ประธานกลุ่ม ๗๗ ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ประเทศต่างๆ มีต่อไทย