ข่าวสารนิเทศ : การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

          กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จะร่วมกันจัดนิทรรศการเกี่ยวกับบทบาทและการสนับสนุนของไทยในภารกิจด้านสันติภาพและปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในช่วงการประชุม Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34)

          การจัดนิทรรศการมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทบาทอันโดดเด่นของไทยที่ช่วยธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาเกือบ ๗๐ ปี นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ ตลอดจนแสดงถึงการเข้าร่วมภารกิจด้านการรักษาสันติภาพของไทยในทั่วโลก ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจของไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาและการส่งเสริมบทบาทของสตรีอีกด้วย ภารกิจและปฏิบัติการของไทยได้รับการยอมรับทั้งจากประชาชนในพื้นที่และจากประชาคมระหว่างประเทศด้วยดี ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการจัดทำรายงานสำคัญที่ทบทวนเรื่องปฏิบัติการสันติภาพของ High-level Independent Panel on Peacekeeping Operations และการที่นายกรัฐมนตรี ได้แถลงคำมั่นในการประชุมสุดยอดเรื่องการรักษาสันติภาพ (Leaders’ Summit on Peacekeeping 2015) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๐ ณ นครนิวยอร์กว่า จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาสันติภาพและจัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพไทยเพิ่มเติม โดยเน้นภารกิจด้านการพัฒนา การจัดนิทรรศการนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้แสดงผลงาน แบ่งปันแนวความคิดด้านการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงประสบการณ์ที่ไทยได้รับจากการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติอีกด้วย   โดยเฉพาะแนวคิดของไทยซึ่งให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างการรักษาและเสริมสร้างสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานอื่นๆ อาทิ การอภิปรายเรื่อง “More than Mission Mandate: Towards Sustainable Peace” โดยจะกล่าวถึงบทบาทที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศไทยในการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ รวมทั้งแนวโน้มของการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในอนาคต โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่  H.E. José Ramos - Horta อดีตประธานาธิบดีติมอร์เลสเต และผู้ดำรงตำแหน่ง Chair of High-level Independent Panel on Peacekeeping Operations พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการกองกำลังรักษาสันติภาพติมอร์ตะวันออก (UNTAET) และนาย Hervé Ladsous ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายปฏิบัติการรักษาสันติภาพ