ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมสร้างเครือข่ายพันธมิตรวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมสร้างเครือข่ายพันธมิตรวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

          เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศของไทย เนื่องจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและในภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศ เป็นเสมือนคลังสมองทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้เฉพาะทางที่มีคุณค่าและประโยชน์
ต่อภารกิจด้านการต่างประเทศ จึงควรมีการแบ่งปันข้อมูลและบูรณาการความร่วมมือให้มีเอกภาพและดำเนินไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๕๘ แห่ง
          นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีนายเสข
วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และนางสาวภัทรัตน์
หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม รวมทั้งมีผู้แทน
จากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมอาเซียน กรมยุโรป กรมเอเชียตะวันออก กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และสำนักนโยบายและแผน ร่วมหารือกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
การประชุมด้วย 
          ที่ประชุมฯ เห็นชอบกับแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน ๓ ด้าน ได้แก่ พันธมิตรเชิงนโยบาย
พันธมิตรเชิงวิชาการ และพันธมิตรในด้านบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ซึ่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการต่างประเทศ การแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการและบุคลากรกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเสริมสร้างบทบาท
ซึ่งกันและกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและสถาบันการศึกษา ในขณะที่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง
การต่างประเทศได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง นโยบายการดำเนินงาน จุดเด่นของความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ที่ภาควิชาการ
สามารถเข้ามามีบทบาทร่วมกัน ในการเสริมสร้างการขับเคลื่อนภาพรวมการดำเนินนโยบายต่างประเทศ (Internal Management
of External Relations) เพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ  การนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย สร้างสันติสุข ความอยู่ดีกินดี มีศักดิ์ศรีและมีความปลอดภัย