ข่าวสารนิเทศ : แนวทางปรับปรุงการพิจารณาการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M ให้แก่สื่อมวลชนต่างประเทศ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : แนวทางปรับปรุงการพิจารณาการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M ให้แก่สื่อมวลชนต่างประเทศ

 

          ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้ปรับปรุงแนวทางการพิจารณาการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M ให้แก่สื่อมวลชนต่างประเทศที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นเวลามากกว่า ๓ เดือน เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณา และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของคำนิยามของสื่อมวลชนในปัจจุบันและลักษณะการทำงานของคนต่างชาติในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สื่อข่าวต่างชาติที่จะได้รับการพิจารณาการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M

๑. ต้องอยู่ในสังกัดสำนักข่าวที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานอย่างถูกต้องในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ

๒. ประกอบอาชีพผู้สื่อข่าวเต็มเวลา และต้องไม่ประกอบอาชีพอื่นใดระหว่างพำนักในประเทศไทย นอกจากเป็นผู้สื่อข่าว

๓. รายงานข่าวหรือผลิตผลงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในระหว่างที่พำนักในประเทศไทย โดยต้องพำนักเพื่อทำข่าว
เป็นระยะเวลา ๓ เดือนขึ้นไป

๔. ต้องไม่มีผลงานหรือพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงของราชอาณาจักร หรือเป็นบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ

๕. ต้องไม่มีประวัติเป็นผู้บิดเบือนข้อมูลในการขอรับการตรวจลงตรา

๖. ผู้สื่อข่าวในที่นี้ครอบคลุมถึงผู้สื่อข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ในส่วนของผู้เขียนบทความหรือเผยแพร่ข่าวสารด้านบันเทิง สันทนาการ กีฬา แฟชั่น ตกแต่งบ้าน และเผยแพร่ศาสนา จะได้รับการพิจารณาตามเอกสารเพิ่มเติมที่ร้องขอเป็นรายกรณี

การมีผลบังคับใช้

          แนวทางข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

         สำหรับบุคคลที่ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการตรวจลงตรา รหัส M หลังจากการบังคับใช้แนวทางข้างต้น จะสามารถใช้เอกสารตรวจลงตราเดิมต่อไปได้จนถึงวันสิ้นสุดอายุของเอกสารตรวจลงตรา

         สำหรับบุคคลที่ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการตรวจลงตรา รหัส M และเอกสารเดิมจะหมดอายุในระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายอายุการตรวจลงตราและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๑๒๐ วัน และผู้ที่เอกสารตรวจลงตราหมดอายุระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จะขยายเป็นเวลา ๙๐ วัน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและทำงานในประเทศไทยได้ต่อไป

เอกสารประกอบการพิจารณาการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M

๑. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สื่อข่าว (มีอายุไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน)

๒. หนังสือรับรองผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวถึงอธิบดีกรมสารนิเทศ ระบุตำแหน่งและระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวในประเทศไทย

๓. ประวัติส่วนตัวของผู้สื่อข่าว

๔. ประวัติสำนักข่าว (company profile)

๕. หลักฐานการจดทะเบียนจัดตั้งสำนักข่าวในไทยหรือในต่างประเทศ

๖. ใบประวัติอาชญากรรมของผู้สื่อข่าว ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่ผู้สื่อข่าวถือสัญชาติ หรือโดยประเทศที่พำนัก (หากมี)

๗. หลักฐานการรายงานข่าว/ ผลงานต่อเนื่องภายใน ๑ ปี รวมทั้งผลงานเกี่ยวกับประเทศไทย (หากมี)

เอกสารประกอบการพิจารณาต่ออายุการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M

๑. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สื่อข่าว (มีอายุไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน)

๒. หลักฐานการตรวจลงตรากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๓. ใบอนุญาตทำงาน

๔. บัตรผู้สื่อข่าว (หากมี)

๕. หนังสือรับรองผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวถึงอธิบดีกรมสารนิเทศ ระบุตำแหน่งและระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวในประเทศไทย

๖. ประวัติส่วนตัวของผู้สื่อข่าว

๗. ประวัติสำนักข่าว (company profile)

๘. หลักฐานการจดทะเบียนจัดตั้งสำนักข่าวในไทยหรือในต่างประเทศ

๙. ใบประวัติอาชญากรรมของผู้สื่อข่าว ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่ผู้สื่อข่าวถือสัญชาติ หรือโดยประเทศที่พำนัก (หากมี)

๑๐. หลักฐานการรายงานข่าว/ ผลงานต่อเนื่องภายใน ๑ ปี รวมทั้งผลงานเกี่ยวกับประเทศไทย

๑๑. เอกสารแสดงหลักฐานรายได้และการเสียภาษีในไทยในกรณีที่ผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศมีเงินได้พึงประเมิน